2. Key-value stores

1.1 Persistente Hashmaps

De eenvoudigst mogelijke noSQL database die gebruik maakt van key/values is een simpele HashMap<K,V> die je zelf serialiseert naar een flat file op de HDD. Een netwerk share kan dit bestand delen, maar locking systemen zullen moeten ingebouwd worden om te voorkomen dat dit bestand corrupt wordt.

De “oude” manier om dit te doen op de JVM is gebruik te maken van FileOutputStream:

fun main(args: Array<String>) {
   val db = mapOf("Joske" to Student("Joske", 11))

   val file = File("database.db")
   // handy function to auto-close streams: https://kotlinlang.org/api/latest/jvm/stdlib/kotlin.io/use.html
   ObjectOutputStream(FileOutputStream(file)).use { 
      it.writeObject(db)
   }
}
public static void main(String[] args) throws IOException {
  var db = new HashMap<String, Object>();
  db.put("joske", new Student("Joske", 11));

  var file = new File("database.db");
  var f = new FileOutputStream(file);
  var s = new ObjectOutputStream(f);
  s.writeObject(db);
  s.close();
}

Inlezen werkt op dezelfde manier, met FileInputStream en ObjectInputStream. Hoe je Student klasse wordt geserialiseerd kan je zelf kiezen, maar een vereiste is dat je de interface Serializable implementeert!

Met bovenstaande interface kan je de student terug uitlezen:

var fromFile: Map<String, Student>
ObjectInputStream(FileInputStream("database.db")).use {
 fromFile = it.readObject() as Map<String, Student>
}
val joske = fromFile.getValue("joske")
println(joske.name)
var s = new ObjectInputStream(new FileInputStream("database.db"))
Map<String, Object> map = (Map<String, Object>) s.readObject();
s.close();
Student joske = (Student) map.get("joske");
System.out.println(joske.getName());

1.1.1 Oefeningen

 1. Werk bovenstaand voorbeeld uit en persisteer een aantal studenten met de volgende klasse:
data class Student(val name: String, val age: Int)
public class Student {
   private final String name;
   private final int age;
   public Student(String name, int age) {
      this.name = name;
      this.age = age;
   }
}

1.2 Distributed Hashmaps: Memcached

We kunnen eenvoudig een verbinding maken met een (of meerdere) Memcached server via de Memcached Java client van net.spy.spymemcached (zie mvn repo: https://mvnrepository.com/artifact/net.spy/spymemcached). Dit hoeft maar één regel code te zijn: (zie memcached javadocs)

var client = new MemcachedClient(new InetSocketAddress("127.0.0.1", 11211));
// bewaar een student onder key "joskey" voor één uur (3600s)
client.set("joskey", 3600, new Student("Jos", 20));
// retrieve object
var restoredStudent = (Student) client.get("Jos");

De client code vereist een werkende memcached server zoals https://www.memcached.org, in bovenstaand voorbeeld draaiend op poort 11211. Je kan dit zelf compileren onder UNIX of Msys in Windows. We gaan voor de oefeningen hier niet verder op in.

Denkvragen

 1. Welke beperkingen zijn er verbonden aan het geserialiseerd database bestand doorgeven aan andere medestudenten? Op welke manier kan je zo verschillende ‘clients’ verbinden aan één database ‘server’?