FAQ

Neem ook eens een kijkje bij de Installatieinstructies!

MinGW installatie problemen

Error RES Fout op Win omgevingen

Zie ook https://sourceforge.net/p/mingw-w64/bugs/413/ - ‘oplossing’ is een aantal keer hetzelfde bestand opnieuw te proberen downloaden & installeren. Antivirus die moeilijk doet kan ook een probleem zijn.

Problemen met build omgevingen

SH.exe was found in your path

Fout:

sh.exe was found in your PATH, here:
C:/Program Files/Git/user/bin/sh.exe
For MinGW make to work correctly sh.exe must NOT be in your path.

Oorzaak: je Cygwin /bin folder zit in de PATH omgevingsvariabele, terwijl je MinGW gebruikt als compilatieomgeving. Verwijder de Cygwin bin folder. Zie Installatieinstructies.

Cygheap base mismatch detected

Fout:

 2 [main] git 2004 C:/cygwin/lib/git-core/git.exe *** fatal error - cygheap base mismatch detected - 0x61242860/0x6123790.
This problem is probably due to using incompatible versions of the cygwin DLL.
Search fro cygwin1.dll using the WIndows Start->Find/Search facility and delete all bu the most recent version. The most recent version *should* reside in x:\cygwin\bin, where 'x' is the drive on which you have installed the cygwin distrubtion. Rebooting is also suggested if you are unable to find another cygwin DLL. 

Oorzaak: je werkt met verschillende Cygwin-like omgevingen die niet compatibel zijn met elkaar. Bijvoorbeeld Cmder.exe en Cygwin, of CLion en Cmder en Cygwin, of zelfs WAMP Server. Elke omgeving komt met een eigen cygwin1.dll bestand.

Oplossingen:

 1. Een van de omgevingen deïnstalleren.
 2. Switch naar MinGW in plaats van Cygwin (zie Installatieinstructies).
 3. Zoek in de Verkenner naar de DLL en verwijder degene die niet gebruikt worden.

Het project builden

Google Test Compile faalt op Mac

Fout:

Wouters-Air:build wgroeneveld$ make
[ 25%] Building CXX object CMakeFiles/gtest.dir/src/gtest-all.cc.o
In file included from /Users/jefklak/development/KUL/cpp/labo7/googletest/googletest/src/gtest-all.cc:38:
In file included from /Users/jefklak/development/KUL/cpp/labo7/googletest/googletest/include/gtest/gtest.h:62:
In file included from /Users/jefklak/development/KUL/cpp/labo7/googletest/googletest/include/gtest/internal/gtest-internal.h:40:
/Users/jefklak/development/KUL/cpp/labo7/googletest/googletest/include/gtest/internal/gtest-port.h:825:12: error: no
   member named 'make_tuple' in namespace 'std'
using std::make_tuple;
   ~~~~~^
/Users/jefklak/development/KUL/cpp/labo7/googletest/googletest/include/gtest/internal/gtest-port.h:826:12: error: no
   member named 'tuple' in namespace 'std'
using std::tuple;
   ~~~~~^
...

Oorzaak: Master branch van Google Test is recent overgeschakeld naar C++11. In hun CMakeLists.txt moet je dit toevoegen: set(CMAKE_CXX_STANDARD 17). Dan build dir verwijderen en opnieuw cmake voor make uitvoeren.

Zeer veel Google Test fouten bij het linken

Fout:

[100%] Linking CXX executable flyingstuff.elf
cd /d C:\Development\github\gba-sprite-engine\cmake-build-debug\demos\demo1-basicfeatures && "C:\Program Files\JetBrains\CLion 2018.2.1\bin\cmake\win\bin\cmake.exe" -E cmake_link_script CMakeFiles\flyingstuff.elf.dir\link.txt --verbose=1
CMakeFiles/unittest.dir/gbatest.cpp.obj: In function `GBASuite_AssertionWorks_Test::TestBody()':
C:/Development/github/gba-sprite-engine/test/gbatest.cpp:15: undefined reference to `testing::internal::GetBoolAssertionFailureMessage[abi:cxx11](testing::AssertionResult const&, char const*, char const*, char const*)'
CMakeFiles/unittest.dir/spritetest.cpp.obj: In function `SpriteSuite_CollidesWith_B_Right_Of_A_Does_Not_Collide_Test::TestBody()':
C:/Development/github/gba-sprite-engine/test/spritetest.cpp:227: undefined reference to `testing::internal::GetBoolAssertionFailureMessage[abi:cxx11](testing::AssertionResult const&, char const*, char const*, char const*)'
CMakeFiles/unittest.dir/spritetest.cpp.obj: In function `SpriteSuite_CollidesWith_B_Half_In_A_On_X_Axis_Collides_Test::TestBody()':
C:/Development/github/gba-sprite-engine/test/spritetest.cpp:234: undefined reference to `testing::internal::GetBoolAssertionFailureMessage[abi:cxx11](testing::AssertionResult const&, char const*, char const*, char const*)'
CMakeFiles/unittest.dir/spritetest.cpp.obj: In function `testing::AssertionResult testing::internal::CmpHelperEQFailure(char const*, char const*, int const&, unsigned int const&)':
C:/Development/github/googletest/googletest/include/gtest/gtest.h:1435: undefined reference to `testing::internal::EqFailure(char const*, char const*, std::__cxx11::basic_string, std::allocator > const&, std::__cxx11::basic_string, std::allocator > const&, bool)'
CMakeFiles/unittest.dir/scenetest.cpp.obj: In function `testing::AssertionResult testing::internal::CmpHelperEQFailure(char const*, char const*, int const&, unsigned long long const&)':
C:/Development/github/googletest/googletest/include/gtest/gtest.h:1435: undefined reference to `testing::internal::EqFailure(char const*, char const*, std::__cxx11::basic_string, std::allocator > const&, std::__cxx11::basic_string, std::allocator > const&, bool)'
CMakeFiles/unittest.dir/allocatortest.cpp.obj: In function `AllocatorSuite_Allocate_Sprite_Pointers_Reservers_Some_Tile_Space_Test::TestBody()':
C:/Development/github/gba-sprite-engine/test/allocatortest.cpp:79: undefined reference to `testing::internal::GetBoolAssertionFailureMessage[abi:cxx11](testing::AssertionResult const&, char const*, char const*, char const*)'

Oorzaak: je Google Test libraries zijn gecompileerd met een andere Toolchain dan waar je het project mee probeert te compileren! Cygwin VS MinGW problemen.

Oplossing: compileer Google Test opnieuw in dezelfde Toolchain - bijvoorbeeld in MinGW. Ga naar gooletest\googletest\build, verwijder alle bestaande bestanden met rm -rf * en volg opnieuw de Installatieinstructies.

Google Test compile fout bij includen

Indien Unable to find header file fouten op MacOS omgevingen:

 • Staat je $GTEST_DIR pad juist?
 • Is de -I[folder] include flag juist ingesteld? Leeft daar de gtest/gtest.h subfolder en file?

Bij aanhoudende problemen: verander de include_directories lijn in CMakeLists.txt naar een relatief pad. Van

include_directories(${GTEST_LIBRARY}/include)

naar het volledig pad, hardcoded, zoals bijvoorbeeld:

include_directories(/Users/wouter/googletest/googletest/include)

CMake was unable to find a build program corresponding to “Unix Makefiles”

Bij uitvoeren CMake commando met het -G argument in Windows omgevingen.

Fout:

C:\Users\x\Documents\3ABA\C en C++\les7\googletest\googletest\build>cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_SH="CMAKE_SH-NOTFOUND" ./../
CMake Warning at CMakeLists.txt:54 (project):
 VERSION keyword not followed by a value or was followed by a value that
 expanded to nothing.


CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Makefiles". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set. You probably need to select a different build tool.
CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage
CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "C:/Users/x/Documents/3ABA/C en C++/les7/googletest/googletest/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".

Oorzaken:

 1. gcc compiler staat niet in %PATH%, of je voert dit niet uit vanuit de MinGW command prompt.
 2. make commando niet gevonden. In dat geval dien je make-mingw32.exe uit de MinGW install bin directory (bvb. C:\Program Files\mingw-64\mingw64\bin) te kopiëren (naar dezelfde dir) en te hernoemen naar make.exe.

Verwijder de build directory waar CMake files in genereerde, met eventuele CMakeCache.txt files, en voer cmake -G terug uit met de juiste argumenten.

No rule to make target ligbtest.a needed by test/unittest. Stop.

Fout:


mingw32-make.exe[2]: *** No rule to make target 'C:\Development\github\googletest\googletest/build/libgtest.a', needed by 'test/unittest'. Stop.
mingw32-make.exe[1]: *** [CMakeFiles\Makefile2:148: test/CMakeFiles/unittest.dir/all] Error 2
mingw32-make.exe[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
mingw32-make.exe[2]: Entering directory 'C:/Development/github/gba-sprite-engine/cmake-build-debug'
mingw32-make.exe[2]: Leaving directory 'C:/Development/github/gba-sprite-engine/cmake-build-debug'
mingw32-make.exe: *** [Makefile:132: all] Error 2

Oorzaken:

 1. Je hebt Google Test nog niet gecompileerd
 2. Je GTEST_DIR omgevingsvariabele staat niet naar de juiste Google Test submap
 3. libgtest.a en libgtest_main.a zitten niet in de build subfolder van de Google Test map

Bij linken met Google Test: undefined reference to `pthread_setspecific'

Fout:

(.text._ZNK7testing8internal11ThreadLocalIPNS_31TestPartResultReporterInterfaceEE16GetOrCreateValueEv[_ZNK7testing8internal11ThreadLocalIPNS_31TestPartResultReporterInterfaceEE16GetOrCreateValueEv]+0x29): undefined reference to `pthread_getspecific'
/usr/bin/ld: gtest-all.cc:(.text._ZNK7testing8internal11ThreadLocalIPNS_31TestPartResultReporterInterfaceEE16GetOrCreateValueEv[_ZNK7testing8internal11ThreadLocalIPNS_31TestPartResultReporterInterfaceEE16GetOrCreateValueEv]+0x8c): undefined reference to `pthread_setspecific'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [test/CMakeFiles/unittest.dir/build.make:314: test/unittest] Error 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:146: test/CMakeFiles/unittest.dir/all] Error 2

Komt enkel voor op Linux distributies zoals Ubuntu.

Some Linux distributions seem to miss the default link to pthread that should be added manually in that case. When you see errors like “undefined reference to ‘pthread_setspecific’” while linking Google Test, change target_link_libraries in the CMakeLists.txt file of the subdir test to: target_link_libraries(unittest ${GTEST_LIBRARY}/build/libgtest.a ${GTEST_LIBRARY}/build/libgtest_main.a pthread).

CMake: Check for working C++ compiler: broken

Fout:

C:\Users\11401165\.CLion2018.2\system\cygwin_cmake\bin\cmake.exe -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DCMAKE_C_COMPILER=C:/devkitPro/devkitARM/bin/arm-none-eabi-gcc.exe -DCMAKE_CXX_COMPILER=C:/devkitPro/devkitARM/bin/arm-none-eabi-g++.exe -G "CodeBlocks - Unix Makefiles" /cygdrive/c/Users/11401165/Desktop/gba-sprite-engine-master/gba-sprite-engine-master
-- The CXX compiler identification is GNU 8.1.0
-- Check for working CXX compiler: /cygdrive/c/devkitPro/devkitARM/bin/arm-none-eabi-g++.exe
-- Check for working CXX compiler: /cygdrive/c/devkitPro/devkitARM/bin/arm-none-eabi-g++.exe -- broken
CMake Error at /cygdrive/c/Users/11401165/.CLion2018.2/system/cygwin_cmake/share/cmake-3.12.2/Modules/CMakeTestCXXCompiler.cmake:45 (message):
 The C++ compiler
 
  "/cygdrive/c/devkitPro/devkitARM/bin/arm-none-eabi-g++.exe"
 
 is not able to compile a simple test program.
 
 It fails with the following output:
 
  Change Dir: /cygdrive/c/Users/11401165/Desktop/gba-sprite-engine-master/gba-sprite-engine-master/cmake-build-debug/CMakeFiles/CMakeTmp
  Run Build Command:"/usr/bin/make.exe" "cmTC_a9bf5/fast"
  /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_a9bf5.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_a9bf5.dir/build
  make[1]: Entering directory '/cygdrive/c/Users/11401165/Desktop/gba-sprite-engine-master/gba-sprite-engine-master/cmake-build-debug/CMakeFiles/CMakeTmp'
  Building CXX object CMakeFiles/cmTC_a9bf5.dir/testCXXCompiler.cxx.obj
  /cygdrive/c/devkitPro/devkitARM/bin/arm-none-eabi-g++.exe  -Wno-narrowing  -std=gnu++11 -o CMakeFiles/cmTC_a9bf5.dir/testCXXCompiler.cxx.obj -c /cygdrive/c/Users/11401165/Desktop/gba-sprite-engine-master/gba-sprite-engine-master/cmake-build-debug/CMakeFiles/CMakeTmp/testCXXCompiler.cxx
  arm-none-eabi-g++.exe: error: /cygdrive/c/Users/11401165/Desktop/gba-sprite-engine-master/gba-sprite-engine-master/cmake-build-debug/CMakeFiles/CMakeTmp/testCXXCompiler.cxx: No such file or directory
  arm-none-eabi-g++.exe: fatal error: no input files
  compilation terminated.
  make[1]: *** [CMakeFiles/cmTC_a9bf5.dir/build.make:66: CMakeFiles/cmTC_a9bf5.dir/testCXXCompiler.cxx.obj] Error 1
  make[1]: Leaving directory '/cygdrive/c/Users/11401165/Desktop/gba-sprite-engine-master/gba-sprite-engine-master/cmake-build-debug/CMakeFiles/CMakeTmp'
  make: *** [Makefile:121: cmTC_a9bf5/fast] Error 2

Het probleem is dat je Cygwin gebruikt op een Windows omgeving met een cross-compiler als arm-none-eabi-g++. De cross-compiler kan geen UNIX pad interpreteren, zoals /cygdrive/c/Users/11401165, maar wel C:\Users\11401165. Bijgevolg worden bestanden om te compileren niet gevonden.

De oplossing is switchen van De Cygwin naar de MinGW omgeving. Lees hier meer over in de installatieinstructies.

CMake: The C++ compiler is not able to compile a simple test program

Fout:

-- The CXX compiler identification is GNU 8.1.0
-- Check for working CXX compiler: C:/Development/devkitpro/devkitARM/bin/arm-none-eabi-gcc.exe
CMake Error: Generator: execution of make failed. Make command was: "nmake" "/nologo" "cmTC_e5080\fast"  
The C++ Compiler

"C:/Development/devkitpro/devkitARM/bin/arm-none-eabi-gcc.exe"

is not able to compile a simple test program.

Herkenbaar aan: nmake keyword. Probleem? CMake wilt nmake gebruiken, de Visual Studio variant, niet make. Oplossing: start het commando met cmake ./../ -G "Unix Makefiles" of voeg SET(CMAKE_GENERATOR "Unix Makefiles") toe aan je CMakeLists.txt.