2. Pointers in C en C++

In onderstaande schematische voorbeelden zijn de volgende concepten expliciet te onderscheiden:

 1. Een naam van een variabele
 2. Een waarde van een variabele

En de volgende impliciet:

 1. Het type van een variabele
 2. Het adres van een variabele

Het type van een variabele bepaalt de hoeveelheid geheugen die vrijgemaakt wordt om de waarde te kunnen bewaren. De waarde is ofwel een actuele waarde ofwel een adres dat refereert naar een andere waarde. Elke variabele heeft een uniek adres. Variabelen kunnen dus naar elkaar verwijzen.

graph TD; A[variabelenaam
waarde] B{variabelenaam
adres}

Dit voorbeeld visualiseert int a = 5:

graph TD; A[a
5]

Waarbij het type, int, afhankelijk van het platform een aantal bytes reserveert (sizeof(int)) op een bepaald adres. Het adres kunnen we zelfs manipuleren in C/C++ en is essentiëel voor het gebruik van onder andere arrays.

“Compound” types

C/C++ gebruikt een pass-by-value systeem om variabelen door te geven aan functies. Dit wil zeggen dat de waarde gekopiëerd wordt, en die functie geen wijzigingen kan aanbrengen aan de originele waarde. Dat is iets positief: separation of concerns.

Als we denken aan ons persoon voorbeeld van hoofdstuk 1, wordt die struct dus telkens overgekopiëerd. Dat kan zeer inefficiënt zijn, naargelang de grootte van de data! Om dit te vermijden, gebruiken we een “pointer”: een referentie naar de actuele data. Objecten worden in Java standaard pass-by-reference meegegeven - in C moeten we hier nog iets extra voor doen dus.

In plaats van is_oud(struct Persoon persoon) wordt de signatuur is_oud(struct Persoon* persoon). Om hier een waarde uit te lezen hebben we twee mogelijkheden:

 1. De pointer “dereferencen”: de eigenlijke waarde opvragen, achter de referentie.
 2. Via de pointer de members van de struct opvragen met “.”.

Omdat in C de . operator voorrang heeft op *, moeten we haakjes gebruiken voor optie twee: (*persoon).leeftijd. Dat is vervelend om constant te gebruiken, daarom is er een alternatieve syntax met de arrow -> operator: persoon->leeftijd.

In Java spreek je members natuurlijk altijd aan met ..

Reference types

Opgelet - reference types zijn C++ specifiek. Dit is echter een integraal onderdeel van je kennis van compound types en wordt dus hier al uitgelegd. Als je onderstaande voorbeelden wenst te testen, gebruik dan g++ in plaats van gcc!

Een referentie variabele is niet meer dan een alternatieve naam voor dezelfde variabele. Ze zijn herkenbaar door & na variabele type. Referenties moeten “gebind” worden bij declaratie:

int geslacht = 10;
int &mannelijkheid = geslacht;
int &vrouwelijkheid;  // compiler error
graph LR; A{&mannelijkheid} -->|ref| B[geslacht
10]

Referenties kan je zien als “constante pointers” die automatisch de -> toepassen. Het adres van het doel wordt bewaard, niet de eigenlijke waarde. Referenties zijn geen objecten en hebben geen volwaardig adres op de stack.

Je kan nog steeds de waarde van het object wijzigen via de referentie: mannelijkheid = 20; zal de variabele geslacht ook wijzigen - die zijn immers hetzelfde. Als je dat wil vermijden heb je const nodig (p60).

Pointer types

Een pointer is een “veranderbare” referentie naar een variabele. Pointers hebben hun eigen geheugenadres op de stack en kunnen op eender welk moment naar iets anders verwijzen: ze zijn niet constant. Ze zijn herkenbaar door * na variabele type.

int jong = 10;
int oud = 80;
int *leeftijd = &jong;
leeftijd = &oud;
graph LR; A{*leeftijd} -->|na regel 3| B[jong
10] A --> |na regel 4| C[oud
80]

Merk op dat we hier toch nog & gebruiken! Dit is geen referentie type maar de address-of operator om het adres van de variabele jong vast te krijgen. Een pointer verwijst naar een adres, niet naar een waarde.

Wat is de output van printf("%d", leeftijd);? 1389434244! Huh? We drukken het adres van de pointer af, niet waar de pointer naar verwijst. Om dat te doen heb je weer de * operator nodig: printf("%d", *leetijd);. Dit noemen we dereferencen.

De compiler geeft dit ook aan als warning:

warning: format specifies type ‘int’ but the argument has type ‘int *’ [-Wformat]

Pointers kunnen ook verwijzen naar… pointers naar… pointers naar … Genoeg keer * toevoegen.

int jong = 10;
int *ptr = &jong;
int **ptr_to_ptr = ptr; // compiler error
int **ptr_to_ptr = &ptr;
graph LR; A{"**ptr_to_ptr"} -->|ref| B{"*ptr"} B --> |ref| C[jong
10]

Waar wijst een nieuwe pointer naar die nog niet geïnstantieerd is?:

int *ptr;
printf("%d", *ptr); // print -122O4735835

Whoeps. Merk op dat, afhankelijk van de compiler C implementatie (VC++, clang, GNU C, …), een ongeïnitialiseerde pointer naar 0 kan evalueren. Ga daar in geen geval van uit, en ken altijd de waarde NULL toe: int *ptr = NULL;.

NULL is een platform-afhankelijke macro die in C verwijst naar 0, meestal in de vorm van een void pointer. Een void* pointer kan naar eender welk type verwijzen en wordt meestal gebruikt om low-level memory aan te spreken, zoals we zullen zien bij de GBA.

De definitie van een pointer schrijft niet voor waar de * precies moet staan: int* leeftijd is hetzelfde als int *leeftijd. Pas om met dingen als int* leeftijd, ouderdom! De laatste veriabele is hier een gewone int, en géén pointer!

Referenties en pointers kan je mixen: int *&ref_to_ptr = ptr. Lees de tekenreeks van rechts naar links: “referentie van”, “pointer”.

Functie pointers

Een pointer kan ook verwijzen naar een functie (p247), daarvoor heb je dezelfde signatuur definitie nodig:

#include <stdio.h>

int verhoog(int getal) {
  return getal + 1;
}

int verdubbel(int getal) {
  return getal * 2;
}

int main() {
  int (*op)(int) = &verhoog;

  printf("verhoog 5: %d\n", op(5));
  op = &verdubbel;
  printf("verdubbel 5: %d\n", op(5));
  return 0;
}

De definitie van de op pointer ziet er wat vreemd uit, maar de signatuur voorspelt dat we een int retourneren (meest links), en dat er één parameter nodig is, ook in de vorm van een int (tussen haakjes).

Functie pointers kan je ook als parameter meegeven, bijvoorbeeld met void exec(int (*op)(int)) {. Een functie kan een functie (pointer) teruggeven, bijvoorbeeld met int (*kies_op(int mod))(int) {. De functie “kies_op” verwacht 1 int parameter en geeft een functie pointer terug die verwijst naar een functie met 1 int parameter en returnvalue int. Om dat warboeltje te vereenvoudigen wordt meestal typedef gebruikt:

#include <stdio.h>

typedef int(*func_type)(int);

int verhoog(int getal) {
  return getal + 1;
}

int verdubbel(int getal) {
  return getal * 2;
}

func_type kies_op(int mod) {
  return mod == 0 ? &verhoog : &verdubbel;
}

void exec(int (*op)(int)) {
  printf("exec: %d\n", op(5));
}

int main() {
  exec(kies_op(0));    // print 6
  exec(kies_op(1));    // print 10
  return 0;
}

Laten we de Persoon struct van hoofdstuk 1 eens herbekijken in het licht van pointers (en typedefs):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct Persoon {
  int leeftijd;
  int (*is_oud)();
};

typedef struct Persoon Persoon;

int is_oud(Persoon* this) {
  printf("checking leeftijd van persoon: %d\n", this->leeftijd);
  return this->leeftijd > 60;
}

Persoon* create_persoon(int leeftijd) {
  Persoon* persoon = malloc(sizeof(Persoon));
  persoon->leeftijd = leeftijd;
  persoon->is_oud = &is_oud;

  return persoon;
}

int main() {
  Persoon* jaak = create_persoon(40);

  printf("is jaak oud? %d\n", jaak->is_oud(jaak));
  free(jaak); // niet echt nodig, programma stopt hier toch.
  return 0;
}

Vergeet niet dat we nog steeds in C aan het programmeren zijn.

Wat is er veranderd?

 1. Persoon is een typedef geworden.
 2. Pointers zijn gebruikt om struts door te geven. malloc() komt kijken om geheugen te reserveren voor een nieuwe persoon. Vergeet niet dat we dit zelf moeten terug vrijgeven met free()!
 3. Het belangrijkste: een factory method create_persoon is nodig om een nieuwe persoon te assembleren en de is_oud methode aan de struct te plakken.

Dat ziet er al iets gestroomlijnder uit maar vereist nog steeds te veel boilerplating. Zo’n constructies ga je zelden tegen komen in de praktijk. Ontwikkelaars die graag objecten maken zullen C links laten liggen.

Praktisch gebruik van pointers

1. Snel gegevens wisselen

Omdat in C alles by-value doorgegeven wordt, kunnen we met pointers de waarden van variabelen in een functie manipuleren die erbuiten gedeclareerd werd. In Java kan je de waarde van member variabelen in objecten ook wijzigen, maar niet primitives! Hoe wissel je twee getallen zonder iets terug te geven?

void swap(int *px, int *py) {
  int temp;
  temp = *px;
  *px = *py;
  *py = temp;
}
int x = 10, y = 20;
swap(&x, &y);
printf("(%d, %d)\n", x, y); // print (20, 10)

Zoiets is ondenkbaar in Java - daar hebben we truckjes voor nodig als een int[] dat toch een object is. Natuurlijk is deze implementatie ook nadelig: is het wel duidelijk voor de caller dat variabelen gewijzigd worden? Performante algoritme implementaties profiteren van deze mogelijkheden. Duidelijke domain-driven applicaties niet: daar dient een hogere taal voor.

2. Snel door char arrays loopen

Pointers en arrays gaan hand-in-hand in C. Op pointers kan je ook operaties als ++ en -- uitvoeren die de pointer in het geheugen één plaatsje naar links of rechts opschuiven. Met char *tekst = "sup" verwijst de pointer naar het eerste karakter:

graph TD A{*tekst} A-->|begin van array|C['s'] A-.->D['u'] A-.->E['p'] A-.->F['\0']

Een eigen printf("%s", tekst) zou het overlopen van de pointer kunnen zijn, tot er niets meer is, en karakter per karakter afdrukken:

void print_tekst(char *tekst) {
  while(*tekst != '\0') {
    printf("%c", *tekst);
    tekst++;
  }
}

In C is a[i] exact hetzelfde als *(a + i)!

3. Structuren aan elkaar linken

Een gelinkte lijst is een lijst waarbij het volgende element gekoppeld wordt aan het huidige door middel van pointers. Er is geen ‘array’, de data structuur is het object zelf. In C wordt hier typisch een struct voor gebruikt:

struct itm {
  void* data;
  struct itm* next;
};

Elk element bevat data, wat het element zelf voorstelt, en bijkomend een link naar het (eventuele) volgende element. Een dubbel gelinkte lijst verwijst zowel naar het volgende als het vorige item. Dit heeft voor- en nadelen. Denk bijvoorbeeld aan wat de waarde van next is bij het laatste item. Denk ook aan performantie: wat als ik van het laatste item naar het eerste wil gaan? Er wordt altijd in context van head en tail gesproken.

Enkele link:

graph LR A[itm1] B[itm2] C[itm3] E{NULL} A-->|next|B B-->|next|C C-->|next|E

Dubbele link:

graph LR AA{NULL} A[itm1] B[itm2] C[itm3] E{NULL} A-->|prev|AA A-->|next|B B-->|prev|A B-->|next|C C-->|prev|B C-->|next|E

Meer uitleg en praktische voorbeelden via zentut.com C linked list informatie.

Herhaling: let op met syntax!

Zie pagina 53 - symbolen zoals * en & in C en C++ hebben verschillende betekenissen.

 • int &r = i; - & na een type: dit is een reference type
 • int *p; - * na een type: dit is een pointer type
 • p = &i - & gebruikt in een experessie als address-of operatie
 • *p = i - * gebruikt in een expressie als dereference operatie

Vergeet niet dat de eerste regel enkel geldig is in C++.

Oefeningen

 1. Implementeer int strcmp_own(char *s, char *t) van <string.h> zelf. Geef het getal 0 terug indien strings gelijk zijn, een getal kleiner dan 0 (bvb. -1) indien s < t en een getal groter dan 0 (bvb. 1) indien s > t. Gebruik je pointer kennis om snel het geheugen te scannen.
 2. Jij bent een brave bibliothecaris. En als brave bibliothecaris is het je taak om boeken alfabetisch te sorteren op achternaam. Laat de gebruiker een aantal achternamen ingeven, gescheiden door spatie (tip: strtok, en druk dan gesorteerd de inventaris af. Uiteraard gebruik je pointers.
 • input: lenaerts zwanskop aerts groeneveld
 • output: aerts groeneveld lenaerts zwanskop
 1. Ohnee, je broer de stoute bibliothecaris is gearriveerd! Hij maakt een zootje van de bibliotheek en sorteert graag omgekeerd van Z naar A, de smeerlap. Voorzie naast void brave_bibliothecaris(char **auteurs, int aantal) ook een void stoute_bibliothecaris(char **auteurs, int aantal) methode. Vraag de gebruiker eerst of hij stout of braaf geweest is. Gebruik functie pointers om te wisselen van bibliothecaris!
 • input: stout (enter) lenaerts zwanskop aerts groeneveld
 • output: zwanskop lenaerts groeneveld aerts

Tips:

 • Voorbeeld gebruik van de standaard strcmp functie.
 • Opnieuw: denk aan de GNU Coding Standards!
 • Een “array van strings” is in C een pointer naar pointers van characters (char**).
 • Je mag een arbitraire hoeveelheid spaties aannemen.
 • Insertion Sort is goed genoeg, pseudocode staat daar. Gebruik je eigen strcmp!
 • De stoute bibliothecaris mag de brave zijn werk gebruiken en reversen!
 • Pas op met fgets na scanf - deze laat \n nog in de stream achter die de eerste onterecht verwerkt. Gebruik getchar() om dat karakter te negeren.

Denkvragen

 1. Wat is het verschil tussen char msg[] = "heykes" en char *msg = "heykes"? Verduidelijk je antwoord met een schema.
 2. Wat is het verschil tussen int a[10][20] en int *b[10]? Kan je ook iets zeggen over het geheugengebruik?
 3. Hoe zouden we de bibliothecaris kunnen veralgemenen naar een sorteerder van eender welk datatype in plaats van enkel char? Denk aan Java’s generics.
 4. In welk geval zou jij zeker pointers gebruiken in C, en in welk geval niet? Beargumenteer je keuze.
 5. Als ik mijn eigen gelinkte lijst wens te implementeren, hoe ziet mijn data structuur er dan uit? Teken ook een schema van zo’n lijst als voorbeeld. Hint: zie zentut.com C linked list informatie.